Декларация за поверителност

Защита и съхранение на личните данни

Потребителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни. Потребителят се съгласява също така и с необходимостта част от това неговите лични данни да бъдат споделяни с Партньорите на сайта единствено с цел осигуряване на условия за качествено и прецизно обслужване.

„Bg.top-store.co” гарантира сигурността на Вашите лични данни - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без ваше съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или друг компетентен Държавен орган. „Bg.top-store.co” е администратор на лични данни притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

„Bg.top-store.co” се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато:

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури

- други посочени в закона случаи.

С регистрирането си за електронен бюлетин потребителят разрешава на Oрганизаторa да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни (Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г.). Всеки регистрирал се разрешава на „ Bg.top-store.co” да използва събраните данни за целите на Наградната игра, статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като: телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Получените данни могат да бъдат обработвани от „Bg.top-store.co” до прекратяване на съгласието на участника по негово желание или докато данните престанат да служат на нуждите на „Bg.top-store.co”.

Служителите на „Bg.top-store.co” са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни. Ако участникът желае да бъде отписан от базата данни с получатели на обяви, изпратени от „Bg.top-store.co” това може да бъде заявено на адрес: customerservice.balcan@gmail.com или да бъде изпълнено чрез хипервръзката във всяко електронно писмо изпратено на получателите от дадената база данни. Дружеството организатор ще уважи всяко подобно желание и незабавно ще отстрани електронния адрес от базата си.

Loading...